Regulamin serwisu Szukamdom.pl

A. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej “Regulamin”) określa treść stosunków pomiędzy serwisem Szukamdom.pl a Użytkownikiem, głównie w związku z założeniem i użytkowaniem konta na domenie www.szukamdom.pl

2. Szukamdom.pl jest uprawnionym operatorem strony www.szukamdom.pl

3. Dla celów Regulaminu niżej wymienione terminy napisane z wielkiej litery posiadają następujące znaczenie:
a. Szukamdom.pl jest spółką spółką z.o.o. utworzoną zgodnie z prawem czeskim, z siedzibą w Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 , Czechy, NIP: 07784376.
b. Cennik – cennik Usług, który jest publikowany na Serwerze.
c. Dane osobowe są zdefiniowane zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych
d. Dane dostępowe – są zdefiniowane w sekcji C ust. 4 .
e. Agent nieruchomości – jest zdefiniowany w sekcji G ust.1
f. Rejestracja/Proces Rejestracji to proces założenia Konta użytkownika określony w Regulaminie
g. Serwer – internetowy serwer Szukamdom.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.szukamdom.pl
h. Usługi – są zdefiniowane w sekcji B.
i. Umowa –Jest umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Szukamdom.pl, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie usług przez Szukamdom.pl
j. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby, którą zgodnie z przepisami prawa w danym przypadku uważa się za konsumenta.
k. Użytkownik- osoba, która zarejestruje się lub ma zarejestrowane swoje Konto użytkownika na Szukamdom.pl, jak również osoba, która nie zarejestruje się, ale podczas korzystania z Serwera wyraża zgodę na niniejszy Regulamin.
l. Konto użytkownika – jest to konto Użytkownika założone na Serwerze.
m. Szczególne warunki
i. Warunki usługi Ogłoszenia
ii. Warunki świadczenia usług dodatkowych
iii. Zasady przetwarzania danych osobowych

B. Świadczone usługi
1. Szukamdom.pl oferuje na Serwerze w szczególności następujące usługi, które Użytkownik może zamówić i/lub zorganizować:
1.1. Ogłoszenia nieruchomości (więcej informacji w Warunkach usługi Ogłoszenia i Cenniku dostępnych na Serwerze)
1.2. Komunikacja z innymi Użytkownikami na Serwerze, a w szczególności w zakresie:
1.2.1. Wynajmu;
1.2.2. Sprzedaży.
1.3. Rejestracja i utrzymanie Konta Użytkownika i związana z tym Weryfikacja osób

2. Jeżeli pomiędzy użytkownikiem a Szukamdom.pl zostanie zawarta, na podstawie zamówienia Usługi według niniejszego Regulaminu lub Szczególnych warunków, Umowa lub inny stosunek prawny przewidziany w Regulaminie (dalej „Umowa”), Umowę tą reguluje niniejszy Regulamin, Cennik dostępny na Serwerze, odpowiednie Szczególne warunki oraz obowiązujące prawo.

3. Szukamdom.pl nie świadczy ani nie organizuje żadnych usług prawniczych dla Użytkowników.

4. Użytkownik ma obowiązek zapłacić Szukamdom.pl opłatę za świadczone Usługi w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym Cennikiem (tj. Opublikowanym na Serwerze) w dniu świadczenia Usługi. Opłata zostanie uiszczona za pośrednictwem Go Pay, karty, przelewu bankowego lub SMS-a. Szukamdom.pl wyśle dokument księgowy do klienta po dokonaniu płatności na adres e-mail użytkownika podany podczas Rejestracji

C. Konto użytkownika
1. Użytkownik dokonując Rejestracji może założyć na Serwerze Konto użytkownika w celu zamawiania Usług oraz realizacji czynności zdefiniowanych w części B niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik w celu dokonania rejestracji Konta użytkownika uzupełnia na Serwerze przynajmniej obowiązkowe dane rejestracyjne, w szczególności:
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres do korespondencji
d. numer telefonu
e. adres poczty elektronicznej (e-mail),
f. dane dostępowe
g. informacje, czy rejestruje się w portalu jako osoba fizyczna czy osoba prawna lub inny podmiot
a następnie je zapisuje. Jednocześnie Użytkownik musi wyrazić zgodę na niniejszy Regulamin, zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania Danych osobowych i oświadczyć, że nie jest Agentem nieruchomości. Po zapisaniu danych zgodnie z niniejszą sekcją Szukamdom.pl wyśle Użytkownikowi potwierdzenie zakończenia Rejestracji na adres e-mail. Jeśli Serwer na to pozwala, Użytkownik jest uprawniony do zarejestrowania Konta użytkownika również poprzez platformę Google lub portal społecznościowy Facebook.

3. Dane kontaktowe podane przez Użytkownika podczas Rejestracji będą publikowane na Serwerze wyłącznie za zgodą Użytkownika.

4. Dostęp do Konta użytkownika jest zabezpieczony danymi dostępowymi, którymi są nazwa użytkownika i hasło (dalej “Dane dostępowe”). Użytkownik oraz Szukamdom.pl są zobowiązani do zachowania poufności Danych dostępowych.

5. Użytkownik nie jest uprawniony do ujawnienia swoich Danych dostępowych osobom trzecim. W przypadku, gdy Użytkownik umożliwi taki dostęp stronom trzecim, nawet nieumyślnie, będzie odpowiedzialny za wszelkie niewłaściwe wykorzystanie Konta użytkownika lub za niewłaściwe wykorzystanie swoich Danych dostępowych tak, jakby było to jego własne działanie, a jednocześnie ponosi wszelkie ryzyko sankcji umownych stosowanych przez Szukamdom.pl.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Konto użytkownika nie musi być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w przypadku niezbędnej konserwacji i serwisowania sprzętu i oprogramowania Szukamdom.pl lub w razie potrzeby niezbędnej konserwacji i serwisowania sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

7. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać żadnych danych, których treść jest sprzeczna z prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto zobowiązuje się zwolnić Szukamdom.pl z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich, wynikających z ujawnienia danych wprowadzonych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta użytkownika.

8. W przypadku zmiany danych, które zostały użyte przy Rejestracji, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowej ich aktualizacji w sekcji Serwera “Moje konto”

9. Dane podane przez Użytkownika do Konta Użytkownika uważa się za prawdziwe i poprawne. Odpowiedzialność wynikająca z podania nieprawidłowych lub fałszywych danych ponosi wyłącznie Użytkownik.

10. Szukamdom.pl zastrzega sobie prawo do odmowy ujawnienia danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwera lub do usunięcia takich danych, jeśli spełniają jeden lub więcej poniższych warunków:
a. są sprzeczne z prawem Rzeczpospolitej Polskiej; lub z niniejszym Regulaminem;
b. są sprzeczne z zasadami moralnymi lub zagrażają porządkowi publicznemu;
c. jeżeli chodzi o ofertę agenta nieruchomości w ramach działalności związanej z obrotem nieruchomościami, lub jeśli Szukamdom.pl ma uzasadnione podstawy podejrzewać, że chodzi o ofertę agenta nieruchomości w ramach działalności związanej z obrotem nieruchomościami;
d. ich treść jest sprzeczna z uzasadnionymi interesami Szukamdom.pl.

11. Użytkownik ma prawo w każdym momencie wnioskować o usunięcie swojego Konta Użytkownika w formie dokumentowej na adres info@szukamdom.pl.

12. Szukamdom.pl ma prawo usunąć Konto użytkownika, w szczególności, jeśli Użytkownik nie korzystał ze swojego konta przez okres dłuższy niż jeden rok, lub w przypadku, gdy Użytkownik naruszy swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu bądź Szczególnych warunków lub obowiązującego prawa.

13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz zgadza się z tym, że jego dane osobowe na jego koncie użytkownika nie będą dostępne publicznie i będą dostępne jedynie dla osoby, z którą Użytkownik będzie się komunikował poprzez Serwer.

D. Wiadomości wysyłane przez Serwer
1. Szukamdom.pl w celu poprawy jakości usług oraz walki z niechcianymi reklamami zastrzega sobie prawo do niedostarczania Użytkownikowi poprzez Serwer niezamówionych lub w inny sposób niepożądanych wiadomości.

2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w ramach poprawy jakości usług oraz walki z niechcianymi reklamami, wszystkie wiadomości wysyłane pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami i innymi gośćmi na Serwerze są rejestrowane przez Szukamdom.pl i są archiwizowane przez okres jednego roku.

E. Wysyłanie komunikatów reklamowych
1. Użytkownikowi mogą być za pośrednictwem elektronicznej poczty wysyłane komunikaty reklamowe dotyczące usług bądź społeczności Szukamdom.pl, jeśli wyraźnie zgodził się na otrzymanie reklamy. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania reklam w formie pisemnej na adres siedziby Szukamdom.pl lub poprzez link umieszczony na końcu każdego z takich komunikatów reklamowych.

2. W przypadku, gdy Użytkownik w trakcie Rejestracji Konta użytkownika wyrazi wyraźną zgodę, Użytkownikowi mogą być wysyłane komunikaty reklamowe partnerów biznesowych społeczności Szukamdom.pl. Użytkownik ma prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej na adres siedziby Szukamdom.pl lub poprzez link umieszczony na końcu każdego z takich komunikatów reklamowych.

3. Odwiedzając Serwer i/lub korzystając z Konta użytkownika Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies w pamięci jego komputera lub podobnego urządzenia. Użytkownik ma prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i zabronić przechowywania plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

F. Przepisy o agentach nieruchomości
1. Agentem nieruchomości, dla celów niniejszego Regulaminu, jest osoba, która prowadzi działalność zarobkową przy obrocie nieruchomościami (dalej tylko „Agent nieruchomości”). Za działalność zarobkowa przy obrocie nieruchomościami, dla celów niniejszego Regulaminu, uważa się każdą działalność/czynność prowadzana w celu osiągnięcia bezpośrednich lub pośrednich korzyści majątkowych lub zysków, w szczególności prowadzenie działalności gospodarczej, komercyjnej i zarobkowej, uczestnictwo w podmiocie prawnym prowadzącym działalność gospodarczą, pełnienie funkcji organu ustawowego lub innego organu prowadzącego działalność gospodarczą na rzecz osoby prawnej lub członka takiego organu, wykonywanie pracy lub świadczenie usług, działalność oparta na innym stosunku prawnym, w tym o charakterze nieformalnym, udział w działalności gospodarczej innej osoby lub działanie w porozumieniu z inna osoba polegające głównie na zakupie nieruchomości, w celu jej odsprzedaży, sprzedaży nieruchomości, pośrednictwo w zakupie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości, mieszkań i lokali niemieszkalnych, jeżeli wynajmujący świadczy usługi inne niż podstawowe usługi zapewniające właściwe funkcjonowanie tych pomieszczeń. Ponadto za Agenta nieruchomości uważa się wszystkie osoby działające jako osoby współpracujące (niezależnie od charakteru stosunku prawnego) z Agentem nieruchomości oraz osoby wymienione na odpowiednich stronach internetowych jako Agent nieruchomości, przy czym to Użytkownik, będzie musiał udowodnić, że nie jest Agentem nieruchomości. Za Agenta nieruchomości uważa się również każdą osobę, która wykonuje, zamierza lub obiecuje złożyć Zamówienie dowolnej Usługi dla podmiotów, które spełniają definicję Agenta Nieruchomości zgodnie z powyższym opisem.

2. Agent nieruchomości nie jest uprawniony w ramach swojej działalności przy obrocie nieruchomościami do dokonania Rejestracji Bezpłatnego konta użytkownika i/lub Podstawowego konta użytkownika, dokonać złożenia Zamówienia Usługi ani posyłać reklam i/lub ofert biznesowych do Użytkowników za pośrednictwem Serwera. Przepis ten nie dotyczy Agentów nieruchomości działających poza swoją działalnością przy obrocie nieruchomościami.

3. Jeżeli Agent nieruchomości naruszy zakazy przewidziane w ust. 2 powyżej, Szukamdom.pl ma prawo nałożyć karę umowna w wysokości 6000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) za każde naruszenie. Karę umowną należy spłacić w terminie 15 dni od dnia naruszenia. Szukamdom.pl może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

4. Szukamdom.pl ma prawo usunąć Konto użytkownika Agenta nieruchomości, nie świadczyć mu żadnych Usług i wypowiedzieć lub odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od jakiejkolwiek umowy zawartej z nim przez Szukamdom.pl.

5. Przepisy o Agentach nieruchomości nie mają zastosowania do jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielni mieszkaniowych. Podmioty zarządzające nieruchomościami mogą indywidualnie uzgodnić z Szukamdom.pl wyjątek na podstawie niniejszego ustępu w formie pisemnej.

G. Reklamacje
1. Reklamacje z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail Szukamdom.pl [info@szukamdom.pl] lub listem poleconym na adres Szukamdom.pl

2. Reklamacja powinna zawierać:
a) datę reklamacji,
b) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz numer telefonu, adres e-mail i adres korespondencyjny Użytkownika,
c) uzasadnienie możliwie precyzyjnie opisujące stan faktyczny,
d) podpis Użytkownika w przypadku reklamacji wnoszonych drogą pocztową,

3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej doręczenia Szukamdom.pl, a w przypadku reklamacji dotkniętej brakami, od jej uzupełnienia.

4. O sposobie załatwienia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail lub korespondencyjny.

G. Przepisy końcowe
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część stosunku umownego pomiędzy Użytkownikiem a Szukamdom.pl oraz integralną część Umów.

2. Wynikające z Umów stosunki prawne pomiędzy Szukamdom.pl a Użytkownikiem podlegają prawu polskiemu.

3. Zasady odstąpienia od umowy są określone w załączniku nr. 1 do Regulaminu.

4. Wszelkie spory wynikające z Umów i związane z nimi będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy sąd polski. Relacje między Szukamdom.pl a Użytkownikiem reguluje prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Ze względu na to, że zakres usług świadczonych przez Szukamdom.pl się nieustannie rozwija Użytkownik oraz Agent nieruchomości przyjmują do wiadomości, że niniejszy Regulamin oraz Szczególne warunki i/lub Cennik, mogą zostać w odpowiednim zakresie jednostronnie zmienione, uzupełnione bądź usunięte ze strony Szukamdom.pl (dalej „Jednostronna zmiana”). Szukamdom.pl ma obowiązek informować Użytkownika oraz Agenta nieruchomości o Jednostronnej zmianie przedmiotowych dokumentów i/lub świadczonych Usług co najmniej 1 miesiąc przed wejściem zmiany w życie, za pośrednictwem Serwera, wiadomości wysyłanej na Konto użytkownika i/lub w innej odpowiedniej formie. W przypadku, gdy Użytkownik lub Agent nieruchomości nie zgadza się na Jednostronną zmianą przedmiotowych dokumentów i/lub świadczonych usług, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę, w terminie do dnia wejścia w życie Jednostronnej zmiany. W takim przypadku umowa przestaje obowiązywać z dniem doręczenia wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać wysłane na Szukamdom.pl lub na adres korespondencyjny Szukamdom.pl wskazany w Regulaminie, lub na adres email: info@szukamdom.pl. Jeśli Szukamdom.pl nie otrzyma wypowiedzenia w powyżej wskazanym terminie, uznaje się, że dana osoba zaakceptowała Jednostronną zmianę bez zastrzeżeń. Jednakże prawo do wypowiedzenia umowy nie powstaje w przypadku, gdy Jednostronna zmiana nastąpiła w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawnych i/lub decyzji organu publicznego. Do Usługi zamówionych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu przed zmianą.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.3.2020.

8. Dane kontaktowe Szkukamdom.pl:
Adres do korespondencji i siedziba spółki Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 , Czechy
Adres email: info@szukamdom.pl
Telefon: +420 608 951 833

Załączniku nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

Konsument może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Szukamdom.pl [Szukamdom.pl, Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, Czechy ] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail [info@szukamdom.pl]).

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą, a Szukamdom.pl zwróci konsumentowi dokonane płatności. Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Szukamdom.pl otrzymał oświadczenie o odstąpieniu.

Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli Szukamdom.pl wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Szukamdom.pl utraci prawo odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i wysłać do Szukamdom.pl tylko w przypadku decyzji o odstąpieniu od Umowy)

[Szukamdom.pl, Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 , Czechy, info@szukamdom.pl]

Ja…………………………….., adres:…………………………………………..e-mail:…………………..…. niżej podpisany oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczeniu usług, zawartej w dniu ………………….z [Szukamdom.pl, Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 , Czechy, info@szukamdom.pl].

Miasto:

Data:

Podpis: