I. Ochrona danych osobowych

1.1. Klikając przycisk „Rozumiem“ pod tymi warunkami, użytkownik potwierdza, że rozumie warunki ochrony danych osobowych i wyraża zgodę na ich treść i akceptuje je w całości.

1.2 Usługodawca jest administratorem danych osobowych użytkowników zgodnie z art. 4 ust. 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: “RODO”). Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności RODO.

1.3. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwą do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, sieciowy identyfikator lub jeden lub więcej określonych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

1.4 Przy zamówieniu wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do pomyślnej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt). Celem przetwarzania danych osobowych jest przetworzenie zamówienia użytkownika oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Usługodawcą, a Użytkownikiem. Celem przetwarzania danych osobowych jest także wysyłanie wiadomości biznesowych oraz wykonywanie innych działań marketingowych. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b) RODO, wypełnienie prawnego obowiązku administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 litera c) RODO i uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 litera f) RODO. Uzasadnionym interesem Usługodawcy jest przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

1.5 W celu wypełnienia umowy licencyjnej Usługodawca korzysta z usług podwykonawców, w szczególności dostawców usług mailingowych (dane osobowe są przechowywane w krajach trzecich) oraz dostawców hostingu. Podwykonawcy są sprawdzani pod kątem bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Usługodawca i podwykonawca usług hostingowych zawarli umowę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z którą podwykonawca jest odpowiedzialny za właściwe bezpieczeństwo obwodu fizycznego, sprzętowego, oprogramowania, a zatem ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za wyciek lub naruszenie danych osobowych użytkownika.

1.6 Usługodawca przechowuje dane osobowe użytkownika przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Usługodawcą, a Użytkownikiem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego). Po jego upłynięciu dane zostaną następnie usunięte.

1.7 Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy dostępu do jego danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, korekty danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. Użytkownik ma prawo usunąć dane osobowe zgodnie z art. 17 ust. 1 litera a), oraz c) do f) RODO. Ponadto Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO ma prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

1.8 Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

1.9 Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędnym warunkiem do zawarcia i wykonania umowy i bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani wykonanie jej przez Usługodawcę.

1.10 Usługodawca nie podejmuje automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu RODO nr 22.

1.11 Zainteresowany skorzystaniem z usług Usługodawcy poprzez wypełnienie formularza kontaktowego:

1. Wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych do celów elektronicznego przesyłania wiadomości handlowych, materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, badań rynkowych i bezpośrednich ofert produktów Usługodawcy oraz stron trzecich, ale nie częściej niż raz w tygodniu, a jednocześnie

2. Oświadcza, że przesłanie informacji zgodnie z pkt 1.11.1 nie jest uważane za niezamówioną reklamę w rozumieniu ustawy nr 40/1995 Zbioru praw, z późniejszymi zmianami, ponieważ użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji zgodnie z pkt 1.11.1 w związku z § 7 ustawy nr 480/2004 Zbioru praw.

3. Użytkownik, na podstawie niniejszego paragrafu, może w dowolnym momencie pisemnie odwołać zgodę na info@szukam-domu.pl

1.12 Usługodawca wykorzystuje tzw. pliki cookie w celu podniesienia jakości usług, personalizacji oferty, zbierania anonimowych danych oraz do celów analitycznych w swojej prezentacji. Korzystając ze strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie wspomnianej technologii.

II. Prawa i obowiązki między administratorem danych, a podmiotem przetwarzającym (umowa o przetwarzaniu).

2.1 Usługodawca jest podmiotem przetwarzającym zgodnie z art. 28 RODO w odniesieniu do danych osobowych klientów użytkowników. Użytkownik jest administratorem tych danych.

2.2 Warunki te regulują wzajemne prawa i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych, do których Usługodawca uzyskał dostęp w ramach wykonywania umowy licencyjnej zawartej poprzez zgodę na Regulamin na stronie www.szukamdom.pl (zwanej dalej „umową licencyjną”) zawartej z Użytkownikiem w dniu założenia konta użytkownika.

2.3. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie i celu określonym w art. 2.4–2.7 niniejszych warunków. Środki przetwarzania zostaną zautomatyzowane. W ramach przetwarzania Dostawca będzie gromadzić, zapisywać na nośnikach informacji, przechowywać, blokować i usuwać dane osobowe. Usługodawca nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych z naruszeniem lub poza zakresem określonym w niniejszych warunkach

2.4 Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe użytkownika w następującym zakresie:

 1. Powszechne dane osobowe,
 2. Szczególne kategorie danych według art. 9 RODO,

które Użytkownik uzyskał w związku z własną działalnością.

2.5. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu przetwarzania zapytań i wniosków od klientów uzyskanych z formularza kontaktowego.

2.6. Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w miejscu pracy Usługodawcy lub jego podwykonawców zgodnie z art. 2.8 niniejszych warunków, na terytorium Unii Europejskiej.

2.7. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe klientów Użytkownika dla Użytkownika, przez cały czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Usługodawcą, a Użytkownikiem oraz dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).

2.8 Użytkownik udziela upoważnienia podwykonawcy jako dodatkowego podmiotu przetwarzającego zgodnie z art. 28 ust. 2 RODO, który jest dostawcą hostingu aplikacji. Użytkownik ponadto udziela Usługodawcy ogólnego pozwolenia na zaangażowanie w przetwarzanie innego przetwarzającego dane osobowe, jednak Usługodawca musi poinformować Użytkownika na piśmie o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących akceptacji innych przetwarzających lub ich wymiany oraz zapewnić Użytkownikowi możliwość sprzeciwienia się tym zmianom. Usługodawca musi nałożyć na swoich podwykonawców, jako podmiot przetwarzający dane osobowe, takie same obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych określone w niniejszych warunkach.

2.9. Usługodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa oraz na podstawie instrukcji Użytkownika, tj. w celu wykonania wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania platformy internetowej.
 2. Dostawca zobowiązuje się technicznie i organizacyjnie zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych tak , aby nie doszło do nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych, ich zmiany, zniszczenia lub utraty, nieuprawnionego przekazania oraz innego nieuprawnionego ich przetwarzania, a także innego niewłaściwego wykorzystania oraz aby były zabezpieczone personalnie i organizacyjnie, nieprzerwanie w czasie przetwarzania danych wszystkie obowiązki podmiotu przetwarzającego dane wynikające z przepisów prawnych
 3. Podjęte środki techniczne i organizacyjne są proporcjonalne do stopnia ryzyka. Za ich pośrednictwem Dostawca zapewnia stałą poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania oraz w odpowiednim czasie odnawia dostępność i dostęp do danych osobowych na wypadek incydentów fizycznych lub technicznych.
 4. Usługodawca oświadcza, że ​​ochrona danych osobowych podlega wewnętrznym przepisom bezpieczeństwa Dostawcy.
 5. Tylko upoważnione osoby przez Dostawcę i podwykonawcy zgodnie z art. 2.8 niniejszych warunków będą miały dostęp do danych osobowych, którym zostaną określone przez Dostawcę warunki i zakres przetwarzania danych, a każda taka osoba będzie mieć dostęp do danych osobowych pod unikalnym identyfikatorem.
 6. Osoby upoważnione przez Usługodawcę przetwarzające dane osobowe zgodnie z niniejszymi warunkami są zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych i środków bezpieczeństwa, których ujawnienie zagroziłoby ich bezpieczeństwu. Dostawca zapewni ich dowód do zobowiązania do wypełnienia tego obowiązku. Usługodawca zapewnia, że ​​ten obowiązek Usługodawcy i osób upoważnionych będzie kontynuowany nawet po ustaniu stosunku pracy lub innej relacji z Usługodawcą.
 7. Usługodawca pomoże użytkownikowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w miare możliwości, w celu wypełnienia zobowiązania użytkownika do udzielenia odpowiedzi w sprawie wniosków o korzystanie z praw osoby, której dane dotyczą, określonych w RODO; a także w zapewnieniu zgodności z obowiązkami wynikającymi z art. 32 do 36 RODO, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, które są dostępne dla Usługodawcy.
 8. Po zakończeniu świadczenia, które wiąże się z przetwarzaniem zgodnie z art. 2.7 niniejszych warunków, Usługodawca jest zobowiązany usunąć wszystkie dane osobowe lub zwrócić je Użytkownikowi, jeżeli nie jest on zobowiązany do przechowywania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów.
 9. Usługodawca przekaże Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędnę do udowodnienia, że zobowiązania wynikające z niniejszej umowy i RODO zostały spełnione, oraz umożliwi przeprowadzenie audytu, w tym inspekcji, przez Użytkownika lub innego audytora upoważnionego przez Użytkownika.

2.10 Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania wszystkich znanych mu faktów, które mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowe i terminowe wypełnianie zobowiązań wynikających z niniejszych warunków oraz zapewnić Usługodawcy współpracę niezbędną do spełnienia tych warunków.

III. Postanowienia końcowe

3.1 Niniejsze warunki wygasają z końcem okresu określonego w art. 1.6 oraz art. 2.7 niniejszych warunków.

3.2 Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki, poprzez odhaczenie zgody za pomocą formularza online. Odhaczając zgodę, Użytkownik orzeka, iż zapoznał się z tymi warunkami, wyraża na nie swoją zgodę i akceptuje je w całości.

3.3 Usługodawca jest uprawniony do zmiany tych warunków. Usługodawca jest zobowiązany do opublikowania nowej wersji warunków na swojej stronie internetowej bez zbędnej zwłoki, lub wysłania nowej ich wersji do Użytkownika na jego adres e-mail.

3.4. Dane kontaktowe Usługodawcy w sprawdach związanych z tymi warunkami: +420 608951833, info@szukam-domu.pl

3.5 Relacje nieuregulowane wyraźnie tymi warunkami podlegają RODO i porządkowi prawnemu Republiki Czeskiej, w szczególności ustawie nr 89/2012 Zbioru praw, Kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami.

Warunki te obowiązują od dnia 14.5.2018.